Jump to the main content block

Contact us

Secretary:Ms. Wan-Ju Chiu

Tel: +886-3-2118800ext.3662

Fax: +886-3-2118700

Address: 259 Wen-Hwa 1st Road, Kwei-Shan Tao-Yuan,Taiwan,33302, R.O.C.

E-mail:carryll@mail.cgu.edu.tw
Click Num: